Nutrition Facts:

Organic Pitted Kalamata Olives 6oz

Gluten-Free Icon
Non-GMO Icon
USDA Organic Icon
Vegan Icon