Nutrition Facts:

Smoked Scallops 3.75oz

BPA-NI Icon
Gluten-Free Icon
Non-GMO Icon