Nutrition Facts:

Extra Virgin Olive Oil 8.5oz

BPA-NI Icon
Gluten-Free Icon
Vegan Icon